در صورتی که خرید شما به پایان رسیده است پس از بررسی پیش فاکتور بر روی دکمه ی اتمام خرید – ادامه  کلیک نمایید و در صورتی که قصد خرید محصول دیگری دارید بر روی ادامه خرید کلید کنید